Kinderalimentatie. Tot welke leeftijd? En andere vragen beantwoord

Kinderalimentatie is een belangrijk onderwerp binnen (echt)scheidingen. Ouders die uit elkaar gaan, blijven vaak verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van hun kinderen. In dit artikel gaan we dieper in op enkele veelgestelde vragen met betrekking tot kinderalimentatie, waaronder: Tot welke leeftijd moet kinderalimentatie worden betaald? Is kinderalimentatie (na 18 jaar) aftrekbaar? en Wanneer vervalt kinderalimentatie?

Tot welke leeftijd moet kinderalimentatie worden betaald?

Een veelvoorkomende vraag onder gescheiden ouders is tot welke leeftijd ze verplicht zijn kinderalimentatie te betalen. De standaardregel is dat ouders verplicht zijn kinderalimentatie te betalen totdat het kind de meerderjarigheid bereikt. Dit betekent vaak tot de leeftijd van 18 jaar. Echter, de onderhoudsplicht voor kinderen (jongmeerderjarigheid, waarmee een leeftijd van 18 tot 21 jaar oud wordt bedoeld), geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Alimentatie: Begrijpen van wettelijke maatstaven

Alimentatie wordt bepaald op basis van wettelijke maatstaven, waarbij zowel de behoefte van het kind als de financiële draagkracht van de ouders worden overwogen. Er zijn standaardnormen, de zogeheten trema-rapporten, die jaarlijks worden beoordeeld door de Expertgroep Alimentatienormen, bestaande uit familierechters.

Behoefte van een jongmeerderjarig kind

Bij het bepalen van de behoefte van een kind rijst de vraag: welke kosten zijn verbonden aan de opvoeding en studie van het kind? Hoewel het trema-rapport duidelijke richtlijnen biedt voor minderjarige kinderen, is het ingewikkelder voor jongmeerderjarige kinderen. Over het algemeen wordt de behoefte van een jongmeerderjarig kind vaak bepaald volgens de WSF-norm (Wet Studiefinanciering), aanbevolen door de Expertgroep.

Dit brengt ons bij de vraag: “Kinderalimentatie tot 21 jaar?”

Kinderalimentatie tot 21 Jaar?

Ja, het is mogelijk dat kinderalimentatie doorloopt (verlengde onderhoudsplicht) tot het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dit geldt meestal in situaties waarin het kind nog studeert en financieel afhankelijk is van de ouders, bijvoorbeeld vanwege voortgezette opleiding. Deze onderhoudsplicht volgt uit art. 1:395a lid 1 BW: “Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van een en twintig jaar (21 jaar) niet hebben bereikt”. De wet maakt duidelijk dat de onderhoudsplicht verandert zodra het kind jongmeerderjarig wordt, wat betekent dat het niet langer gaat om de kosten van verzorging en opvoeding, zoals tijdens de minderjarigheid. In plaats daarvan wordt gesproken over een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie. Dus, tot het kind 18 is wordt dit kinderalimentatie genoemd. Vanaf het 18e jaar heet het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie. Er zijn verschillende opties voor betaling van alimentatie na de 18e verjaardag.

  1. Met het kind spreken jullie af dat de betaling ongewijzigd aan de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft blijft doorlopen, waarbij het kind dan bijvoorbeeld wel een deel van het bedrag krijgt als kleedgeld of zakgeld.
  2. Een andere optie is om af te spreken dat de ouder die alimentatie betaalt dit bedrag voortaan aan jullie kind zelf betaalt en dat jullie kind vervolgens een gedeelte van dit bedrag aan de ouder bij wie hij/zij inwoont betaalt als een vorm van kostgeld. Immers, deze ouder betaalt alle kosten van het levensonderhoud, waaronder van de inwoning, en van de studie.

Het is belangrijk voor ouders om te beseffen dat zodra hun kind de leeftijd van 18 bereikt, het rechtstreeks aanspraak kan maken op alimentatie als een zelfstandige. Dit betekent dat als de alimentatie niet meer wordt betaald of als de hoogte ervan moet worden aangepast, het kind zelf zijn ouders moet benaderen. Als de ouders niet reageren, kan het kind het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen om de alimentatie alsnog te ontvangen. Als dat niet werkt, kan het kind ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen en een procedure bij de rechtbank tegen zijn ouders te starten.

Heeft jullie kind een baan? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig. Jullie kunnen dan samen afspraken maken over hoeveel jullie meebetalen voor levensonderhoud en studie.

Is kinderalimentatie na 18 jaar aftrekbaar?

Een andere veelgestelde vraag is of kinderalimentatie (na 18 jaar) aftrekbaar is voor de betalende ouder. Belasting en Kinderalimentatie: Wat Moet Je Weten?

Als je kinderalimentatie ontvangt, hoef je dit niet op te geven als inkomen bij de belastingdienst. Er wordt geen inkomstenbelasting over de ontvangen kinderalimentatie geheven. Aan de andere kant, als je kinderalimentatie betaalt, kun je dit niet als aftrekpost opgeven bij je belastingaangifte.

Alimentatie Aftrekbaar?

Terwijl partneralimentatie aftrekbaar is voor de betaler, geldt dit niet voor kinderalimentatie. De belastingdienst beschouwt partneralimentatie als inkomen, waardoor de betaler het kan aftrekken. Bij kinderalimentatie is dit echter niet het geval. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar, en er hoeft geen belasting over betaald te worden.

Verandering in aftrekbaarheid

Het aftrekpercentage voor partneralimentatie is vergelijkbaar met de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Het percentage van aftrekbaarheid voor partneralimentatie wordt echter jaarlijks verlaagd. Dit betekent dat het fiscale voordeel geleidelijk afneemt.

Wanneer vervalt kinderalimentatie?

Kinderalimentatie kan vervallen om verschillende redenen. De meest voor de hand liggende reden is wanneer het kind de leeftijd bereikt waarop de alimentatieplicht eindigt volgens de wet. Echter, er zijn andere situaties waarin kinderalimentatie kan vervallen.

Bijvoorbeeld, als het kind financieel onafhankelijk wordt, kan de alimentatieplicht eindigen. Dit kan het geval zijn als het kind gaat werken en niet langer afhankelijk is van de financiële steun van de ouders. Ook veranderingen in de levenssituatie van zowel de betalende als de ontvangende ouder kunnen van invloed zijn op de alimentatieverplichting. Echter,

als het kind werkt, betekent dit niet automatisch dat je stopt met het betalen van kinderalimentatie. Totdat het kind 18 is, bepaalt de ontvanger of je doorgaat met betalen, zelfs als het kind werkt. Nadat het kind 18 is geworden, kan het zelf beslissen of het de alimentatie wil ontvangen of wil overlaten aan de ouder die het ontvangt.

Als de ontvanger of je kind wil doorgaan met het ontvangen van alimentatie terwijl het werkt, kun je via een advocaat de rechter vragen om de kinderalimentatie te herzien. Zolang de rechter geen nieuwe uitspraak heeft gedaan, blijft de verplichting bestaan en moet je blijven betalen. Houd er rekening mee dat de rechter ook met terugwerkende kracht een uitspraak kan doen.

Conclusie, kinderalimentatie is een complex en gevoelig onderwerp dat veel vragen met zich meebrengt. Tot welke leeftijd kinderalimentatie moet worden betaald, of het aftrekbaar is en wanneer het vervalt, zijn allemaal afhankelijk van verschillende factoren. Het is raadzaam om advies in te winnen om de specifieke regels te begrijpen en om eventuele vragen met betrekking tot kinderalimentatie correct aan te pakken.